Reklamacje i zwroty

Istnieją następujące warunki zwrotu zakupionych u nas towarów:

*MUSHI SHOP Sp. z О.О. ponosi odpowiedzialność przez 24 miesiące liczone od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w Ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie MUSHI SHOP Sp. z О.О. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

* Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne –załącznik 2 do Regulaminu, lub w formie pisemnej na adres MUSHI SHOP Sp. z О.О podany dalej.

*Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MUSHI SHOP Sp. z О.О. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na taki sam, wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MUSHI SHOP Sp. z О.О

*MUSHI SHOP Sp. z О.О. rozpoznaje reklamację z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni MUSHI SHOP nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
*  W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i pismem określającym wadę lub rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, odbierze kurier na koszt MUSHI SHOP Sp. z О.О. Informacja o terminie przyjazdu kuriera zostanie podana e-mailem i telefonem.
*Jeśli towar został zakupiony metodą odbioru osobistego w sklepie, to podlega on zwrotowi w tym samym miejscu. Dostawa towaru do sklepu odbywa się we własnym zakresie i na koszt kupującego.
*Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 (podany dalej). Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

*W przypadku odstąpienia od umowy, koszty transportu towaru do MUSHI SHOP Sp. z О.О. ponosi konsument.

*Wartość zwracanych towarów nabywca otrzymuje w ten sam sposób, którym została dokonana płatność: na kartę, w przypadku płatności kartą, na rachunek bankowy - przy płatności z konta bankowego i gotówką - w przypadku płatności gotówką w sklepie. Zwrot gotówki następuje w momencie osobowego zwrotu towaru, zwrot przelewem odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Odstąpienie od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
MUSHI SHOP Sp. z
О.О.
00-680, POZNAN'SKA 5 (suterena), WARSZAWA

mushishop.pl@gmail.com


Ja ..........................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy................................................................, 
Data zawarcia umowy to.............................,
data odbioru .................................
Imię i nazwisko........................
Adres.....................................................
Data………. ZAŁĄCZNIK 2 Protokół reklamacyjny

……………………………………. , ….. / ….. / 20…..

miejscowość dzień miesiąc rok

………………………………….

………………………………….

………………………………….

imię, nazwisko, adres i e-mail

klienta

 

MUSHI SHOP Sp. z О.О.
00-680, POZNAN'SKA 5 (suterena), WARSZAWA

mushishop.pl@gmail.com

nazwa i adres sprzedawcy

REKLAMACJA

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), zgłaszam niezgodność towaru z umową.

Nazwa reklamowanego produktu

Ilość reklamowana (szt./kpl.)

Cena

jednostkowa

 

wartość

 

 

 

 

 

Data zakupu

 

Data stwierdzenia wady

 

Opis wady

 

Roszczenia

 

Osoba przyjmująca reklamację do rozpatrzenia (imię i nazwisko oraz nr telefonu):


………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Potwierdzenie przyjęcia reklamacji: ……………………………………………………………………………………….

Data, podpis lub pieczęć firmowa

 

Decyzja sprzedawcy o sposobie załatwienia reklamacji:


Napisz do nas